KRS - 0000043188

monitoring pozycji

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w skrócie / SEiRP /, jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku,poz.67 z późniejszymi zmianami a także innych osób fizycznych i prawnych o których mowa w § 16 Statutu Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych posiada status organizacji pożytku publicznego i zostało zrejestrowane w Sądzie pod numerem KRS 0000043188, środki gromadzone są na rachunku bankowym nr 15 1500 1126 1211 2010 1441 000

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 

zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych. Działania w ochronie interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,

reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa nadzorowanych przez niego jednostek administracyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji, Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności charytatywnej. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także ochrony i promocji zdrowia .......

 

Pole tekstowe: O Stowarzyszeniu